Bota och Lindra humant

Granska vaccinationerna - Av Ulf Brånell

Publicerad 2012-03-13 14:00:04 i En sjuk sjukvård?,

 

Se också uppropet "Granska vaccinationerna", ställt till Sveriges Regering http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html

Bakgrund

Allmänheten börjar alltmer reagera på och ifrågasätta vaccinationsprogrammet. Smittskyddsinstitutet har på sin web-site http://www.smittskyddsinstitutet.se lagt ut argumentation, med syfte att ; som vanligt lugna opinionen med förment vetenskapliga påståenden. SIEM granskar här hur denna information egentligen ser ut. Smittskyddsinstitutets text citeras nedan med kursiv stil och inleds med "SMI::." SIEMs text i normal stil och inleds med "SIEM:." Granskning av Smittskyddsinstitutets sk information

SMI: Aktuella frågor Frågan om vaccinationer skulle kunna ge sjukdomar som upptäcks först efter lång tid vållar ibland stor oro. Om alla människor vaccineras kan allt som händer efter vaccination påstås vara orsakat av vaccinationen. Att visa att det inte finns något samband är egentligen omöjligt. Det man kan visa, med ibland omfattande studier, är att man inte kan påvisa någon ökad risk för senare sjukdom. Man kan aldrig slå fast att det inte finns någon som helst risk, men den begränsningen gäller alla vetenskapliga undersökningar. Vi måste nöja oss med att ta reda på om vi kan påvisa någon ökad risk. Beslutet att rekommendera en vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet bygger hela tiden på en bedömning av vaccinationens värde i förhållande till kända risker. I de följande konkreta frågorna innebär svaret Nej man kan inte påvisa någon ökad risk av betydelse.

SIEMS kommentar: Så kom då erkännandet till slut, fast väl inlindat "Man kan aldrig slå fast att det inte finns någon som helst risk, men den begränsningen gäller alla vetenskapliga undersökningar." Ofarlighet kan inte bevisas vetenskapligt!!! Att handla under osäkerhet följer ; rimligtvis - en annan logik än när man handlar under säkerhet. SMI måste medge osäkerhet om vaccinationernas säkerhet. Vetenskaplig metod innebär bl a att man skiljer på saker man vet och saker man tror. SMI måste medge att man bara kan tro. Likväl vill man låta påskina att detta troende är ett vetande. Varje vuxen människa måste fatta en mängd beslut utan stöd av säker kunskap, dvs under osäkerhet. Han måste göra sina egna bedömningar, oavsett vad myndigheter och statsmakt försöker få honom att tro. Den som t ex av regeringen förleddes att tro att Telia-aktier var säkra papper kan i dag konstatera att han förlorat en avsevärd del av sin investering. Detta sagt för den som inbillar sig att det går att blint lita på regering och statsmakter. Samtidigt torde de flesta föräldrar anse att barnens hälsa är viktigare än pengar ; åtminstone de egna barnens:. Rekommendationerna att vaccinera sina barn är alltså en bedömning av värdet i förhållande till riskerna. Emellertid anförs inte ett enda bevis eller ens argument för vaccinernas värde ; dvs effektivitet när det gäller att förebygga sjukdom. Det man säger går uteslutande ut på att övertyga oss om att riskerna är obefintliga. Men varför ta en risk om vinstmöjligheten är noll? Och avser man värdet för barnet eller för samhället eller för andra barn eller för smittskyd

SMI: Det man kan visa, med ibland omfattande studier, är att man inte kan påvisa någon ökad risk för senare sjukdom.

SIEMs kommentar: Man kan alltså visa att man inte kan visa. Alla de föräldrar som uppenbart kan visa att deras barn skadats ; de räknas inte, ty MAN kan inte visa detta. Vilka MAN??? Om jag binder för ögonen kan jag visa att jag inte kan se. Avgörande är alltså om MAN verkligen vill visa riskerna, försökt och misslyckats, eller om MAN gör avledande manövrar som ska se ut som en undersökning utan att vara det. Låt oss betrakta Smittskyddsinstitutets fortsatta argumenterande ur detta perspektiv: Man inledde "informationen" med att tala om risken för att vacciner kan ge sjukdomar som upptäcks först efter lång tid. De studier man nedan hänvisar till har överhuvudtaget inte studerat långsiktigare skeenden, utan i stort sett bara omedelbara skador. Där man inte kan visa omedelbara skador åberopar man detta som avgörande bevis för vaccinets totala ofarlighet, även på lång sikt. De "bevis" man åberopar i det följande har alltså i stora stycken inte relevans för farhågorna.

SMI: Kan mässlingsvirus i MPR-vaccinet förorsaka kronisk tarmsjukdom och autism? Svar: Nej. Frågan har väckts av en engelsk forskargrupp som 1994 ansåg sig ha bevis för att mässlingvirus skulle kunna leva kvar och förorsaka senare kronisk tarmsjukdom. I en senare undersökning hävdar samma grupp att flera av deras patienter också utvecklat autism och andra beteendestörningar efter MPR-vaccination. Gruppens rapporter har lett till omfattande undersökningar för att kunna bekräfta eller dementera det påstådda sambandet. Flera oberoende undersökningar under de senaste åren talar för att mässling inte bidrar till utveckling av kroniska inflammationer i tarmen. Även den grupp som först hävdade att man funnit tecken på mässlingsvirus i tarmvävnad från patienter med kronisk tarm inflammation, har i en senare undersökning med känsligare metodik inte funnit arvsmassa från mässlingsvirus i tarmbiopsier från samma typ av patienter. De först rapporterade fynden tolkas som artefakter, dvs. att metoden gett felaktiga resultat. Den biologiska kopplingen mellan mässlingsinfektion/vaccination, tarmsjukdom och följande autism saknar således grund.

SIEMs kommentar: Läs noga! Den intressanta frågan är inte om mässlingvirus ger tarmskador! Frågan gäller om MPR-vaccinationen ger tarmskador! Detta har överhuvudtaget inte undersökts i dessa studier. Uppenbara försök att villa bort korten, alltså!

SMI: Epidemiologiska data talar också emot ett samband Flera hundra miljoner barn i hela världen har sedan 70-80-talen fått MPR-vaccin utan att utveckla tarmsjukdom eller autism.

SIEMs kommentar: Detta är demagogiska grepp utan innehåll: Märk att man ovan talade om att man vägde vaccinationens värde mot dess risker. Borde man då inte även ange hur många som HAR fått tarmsjukdom eller autism efter vaccinationen, inte bara hur många som sluppit? Om man talar om hundratals miljoner barn måste man avse tredje världen ; Afrika, Indien mm ; där tarmsjukdomar tillhör de vanligaste barnsjukdomarna. Menar man att vaccinet skyddar mot de tarmsjukdomar dessa barn får? Detta är uppenbar lögn, grundlösa påståenden och demagogi! Menar man att hälsostatistiken i dessa länder är så noggrann att man skulle observera t ex en 10%-ig ökning av autismfall till följd av vaccinationen? Trams.

SMI: En färsk studie publicerad i The Lancet ger de bästa befolkningsbaserade bevisen rörande MPR-vaccination och autism.

SIEMs kommentar: Redan har SMI glömt bort sin egen inledning: "Att visa att det inte finns något samband är egentligen omöjligt" I stället anser man nu att det finns de allra bästa bevis.

SMI: Författarna identifierade alla 498 kända fall av autism i vissa London-distrikt, som var födda 1979 och senare och jämförde fallen med ett oberoende vaccinationsregister. Studien visade: - Trots en ökning av antalet autismfall sedan 1979 noterades inte något "hack" uppåt i kurvan efter 1988, det år då vaccinet infördes. Ett sådant skulle setts om MPR-vaccinet hade medfört en påtaglig ökning av antalet autismfall.

SIEMs kommentar: OBS först att denna studie inte ens tar upp frågan om tarmsjukdom, utan enbart frågan om autism. Den tar också endast upp frågan om EN form av vaccination ; alla andra vaccinationer i vaccinationsprogrammet berörs inte. 1979-1999 = 20 år, 498 fall på 20 år = 25 fall om året i genomsnitt. Om dessa barn varit mellan 1-10 år vid diagnosen, dvs har 2-3 barn per årskull och år fått diagnosen "autism". Om man emellertid medräknat diagnoser under ungdomstiden kan emellertid t o m en tjugoåring som fått autismdiagnos 1999 ingå i underlaget. Då kan man räkna med att kanske 1-2 barn/årskull och år fått diagnosen autism.

De barn som föddes 1979-1988 (före vaccinationerna) har i dag alla fyllt tolv år, De har haft i genomsnitt sexton år på sig att kvalificera sig för en autism-diagnos. De som är födda 1988 eller senare har i genomsnitt endast haft sex år på sig att kvalificera sig för en autismdiagnos. Till denna grupp hör alla vaccinerade barn. Vem vet hur många av dem som i framtiden blir diagnosticerade med autism? Ändå resonerar man som om grupperna vore jämförbara. Detta är helt vilseledande - ingen kan i dag med säkerhet uttala sig om hur stor frekvens av autism som kommer att finnas i denna grupp.

1988 infördes vaccinet. Vaccinerade man ALLA barn på en gång det året? Eller var det en "smygande start", med en årskull eller en del av en årskull? Hur stor andel av barnkullen vaccinerades alltså? Det får vi inte veta. Därför får vi anta att det var som i Sverige: Man börjar med en hel årskull i taget: Om vi antar att vaccinationen skulle medfört fördubblad risk för de vaccinerade barnen i den första årskullen skulle det alltså resultera i att ytterligare 2-3 barn skulle fått autismdiagnos påföljande år. Men detta år skulle ändå ca 25 barn få en sådan diagnos. Med ett genomsnitt på 25 och en ökande trend, kan de årliga slumpmässiga variationerna ändå säkert röra sig om mellan 15 och 35 diagnoser/år. 1- 2-3 barn extra märks då inte i den samlade statistiken. Något märkbart "hack" behöver alltså överhuvudtaget inte uppstå i statistiken, även om vaccinationen kraftigt förhöjer risken för autism.

Om MAN varit intresserad av att verkligen VISA en eventuell förhöjd risk skulle MAN naturligtvis inte åberopat ett så dåligt argument som "att hacket i statistiken saknas". Och om man inte började vaccinera hela årskullen utan endast en mindre del av den ; ja då är "hack"-argumentet ännu mer värdelöst, eftersom ett än mindre antal drabbade barn kan väntas ha fått diagnosen första året. . Och en fördubbling av risken ; som vi antar i räkneexemplet - kanske inte är påtagligt nog??? Har det ens någon betydelse för SMI?

SMI: - Barn som vaccinerades före 18 månaders ålder insjuknade i autism vid samma ålder som barn, vaccinerade efter 18 månaders ålder. Hade det funnits ett samband borde barn som vaccinerats tidigare också insjuknat tidigare

SIEMs kommentar: Det finns ingen möjlighet att med säkerhet fastställa när "insjuknandet" i autism inträffar. Vad man kan fastställa är tidpunkten för diagnos. Diagnostidpunkten beror till stor del på sjukvårdens egna rutiner. Exempelvis görs hälsokontroller ofta vid vissa bestämda åldrar, t ex 12 eller 24 månader. Om då barnet skadats av vaccinering vid 16 eller 20 månaders ålder spelar ingen som helst roll ; skadan upptäcks då normalt vid 24 månaders ålder, om inte föräldrarna aktivt propsat på tidigare undersökning och diagnos.

För att kunna uttala sig om NÄR någonting bör ske måste man också vara klar över orsaksmekanismen. Enligt studien och SMI finns ingen orsaksmekanism, vaccinationen KAN INTE orsaka autism. Då kan de heller inte uttala sig om NÄR INSJUKNANDET BÖR SKE! Följaktligen behöver inte insjuknandetidpunkten i sig ha ett enda dugg med existensen av ett orsakssamband att göra (bortsett, naturligtvis från om barnet är autistiskt redan före vaccinationen ; då kan vaccinet omöjligen vara orsak.) Autism visar sig först när de sociala förväntningarna överstiger förmågan. .För att autism ska diagnosticeras före två ålder krävs mycket tydliga störningar och observanta föräldrar. För att konstatera måttligare störningar krävs att barnet uppnått en viss mognadsnivå, där störningarna kan visa sig. ( Impotens eller sterilitet visar sig t ex sällan före puberteten, och torde vara svårt att diagnosticera te x i fyraårsåldern) .)

Autism kan alltså bli föremål för diagnos i princip när som helst under barn- och ungdomen. Att autism inte diagnosticerats vid två års ålder utgör inget som helst bevis eller trygghet för att så inte kommer att ske senare. Ett minimikrav för att göra en jämförelse är att ALLA barn vid två års ålder verkligen undersöks med syfte att fastställa autism eller ej. Så har uppenbarligen inte heller skett i studien. . .

SMI : - Vid två års ålder var andelen MPR-vaccinerade barn närmast identisk i gruppen autistiska barn jämfört med alla övriga jämngamla barn i samma distrikt.

SIEMs kommentar: Vaccinationerna omfattade ALLTSÅ bara en del av årskullen: Det fanns uppenbarligen andra "jämngamla barn i samma distrikt" som inte MPR-vaccinerats. Alltså blir det tidigare argumentet ovan om det saknade "statistikhacket" ännu mer värdelöst. Vidare: Om endast en del av årskullarna 1988 och framåt vaccinerades måste man fråga ; VILKEN DEL DÅ? Vilka avstår man från att vaccinera?

Bland kontraindikationerna för vaccinering finns i svenska FASS 1997 bl a misstänkt eller konstaterad hjärnskada, feberkramper och höggradig allergibenägenhet..Om dessa kontraindikationer iakttagits bör samtliga barn med sådan hjärnskada ha hamnat i den ovaccinerade gruppen!!! Om vaccinet är helt ofarligt kommer alltså den ovaccinerade gruppen att uppvisa en dramatiskt högre frekvens hjärnskador (inklusive autism som ju kan bero på hjärnskada). .

Om man iakttar kontraindikationerna ; och alltså avstår från att vaccinera barn med misstänkta hjärnskador - och en tid efter vaccinationen finner samma frekvens hjärnskada i den vaccinerade och den ovaccinerade gruppen ; då har man alltså uppenbara indikationer på att vaccinet ORSAKAR HJÄRNSKADA! OCH DETTA ÄR VAD MAN SÄGER SIG HA FUNNIT!

Har dessutom andelen vaccinerade barn i varje årskull ökat kontinuerligt under årens gång ; då blir det än mer orimligt att vänta sig något som helst "hack" i statistiken. I stället bör man förmärka en SAKTA VÄXANDE TREND av autism, om detta orsakas av vaccinationen. OCH DETTA ÄR EXAKT VAD MAN FUNNIT. Därtill kommer frågan om eftersläntrare: I resonemanget ovan har vi utgått från att antingen vaccineras barn i tidig ålder, eller inte alls. Har emellertid en del av de vaccinerade barnen vaccinerats vid en senare ålder ; t ex därför att deras föräldrar först varit tveksamma ; då är den slutliga statistiken än mer missvisande ; till vaccinationernas fördel: Ännu färre år har då förflutit under vilka en vaccinframkallad autism har haft möjlighet att fastställas.

Ingen av dessa vetenskapligt och metodiskt välgrundade reservationer och tolkningar beaktas alltså i SMI: s redogörelse. Och det är uppenbart ; de kan ju tyda på att studien faktiskt visar rakt motsatta förhållanden än vad man påstår: T ex:

1) Att man under sex års observation av vaccinerade barn funnit lika många autismfall som under sexton års observation av ovaccinerade barn. :

2) Att man funnit lika många autistiska barn i den vaccinerade som i den ovaccinerade gruppen, trots att de från början hjärnskadade barnen aldrig vaccinerats, och alltså kom att tillhöra den ovaccinerade gruppen.

3) Att om vaccinet orsakade autism borde man inte finna ett "hack i statistiken" utan en sakta växande trend ; vilket man funnit.

SMI: - Symtomdebuten av autism låg inte i högre grad i anslutning till vaccinationen, än under någon annan tidsperiod.

SIEMs kommentar: Vad utgör symtomdebut? Föräldrarnas undran och iakttagelser av att "något är på tok"? Deras första journalförda kontakt med barnhälsovård eller -läkaren i ärendet? Datum för barnläkarens diagnos? (Se tidigare kommentar om skillnaden mellan insjuknandetidpunkt och diagnostidpunkt) Det är välkänt att barnhälsovården alltid tillbakavisar omedelbara föräldrarnas misstankar att något onormalt hänt vid vaccinationen. ("Det är normalt och går snart över!") Först i efterhand uppstår mer påtagliga bevis för att något är galet, men då är också det tidsmässiga sambandet borta. Slutligen: Under studiens löptid om tjugo år har autismdiagnoserna ökat, men också en rad tidigare okända neurologiska diagnoser tillkommit ; ADHD, DAMP, etc. Om diagnoskriterierna för autism har förändrats så är hela undersökningen vilseledande: SMI nämner emellertid överhuvudtaget inget om hur studien försäkrat sig om att diagnoskriterierna varit konsekventa och likvärdiga under hela perioden 1979-1999. Att göra detta i en retrospektiv studie torde i själva verket vara vetenskapsmetodiskt sett helt omöjligt.

Det kan i själva verket starkt misstänkas att de praktiskt tillämpade kriterierna för att diagnosticera autism var mildare under 80-talet, för att successivt skärpas under 90-talet. När man upptäckte neurologiska störningar hos barn under 80-talet fanns inte så många andra diagnoser att välja på, som kunde ge barnet behövligt stöd. Under 90-talet har emellertid DAMP, ADHD-diagnoser etc tillkommit, vilket gör att autism-diagnosen kunnat reserveras för otvetydiga autistiska fall. Om så har skett är studien helt visleledande ; och varje försök att åberopa den är ett försök att vilseleda allmänheten.

SMI: En svensk studie utförd av Gillberg och Heijbel, inkluderande 55 kända fall av autism, har inte heller gett några belägg för ett samband mellan MPR-vaccination och autism. I studien jämfördes antalet barn (prevalensen) i Göteborgsområdet med autism födda före och efter vaccinintroduktionen.

SIEMs kommentar: Menar man att de 55 Göteborgsfall man funnit är SAMTLIGA eller bara en ynka del av autismfallen i Göteborg under denna tid? Hur har de valts ut? Vilka kontradindikationer för vaccinering har man beaktat vid vaccinering? Har man överhuvudtaget letat efter "belägg" på samband mellan MPR-vaccin och autism? Kan man vänta sig att 55 fall ska ge sådana belägg? Jämför kritiken med den engelska studien,

SMI: Det är inte förvånande att några fall av autism av slumpen inträffar i nära anslutning till vaccination med MPR-vaccin eftersom praktiskt taget alla barn i t.ex. England och Skandinavien vaccineras vid en tidpunkt då symtom på autism börjar märkas.

SIEMs kommentar: Eftersom - enligt SMI - symtom börjar märkas vid vaccineringsåldern bör alltså sjukvårdspersonalen före och vid vaccineringen kunna konstatera om barnet är autistiskt eller ej! Därför är följande frågor motiverade:

1) Kontrolleras barnen med avseende på hjärnskada/autism före vaccinering? Är inte autism och hjärnskada, en kontrainidikation, eller i vart fall något som ska beaktas vid ev vaccinering?

2) Meddelas i så fall inte föräldrarna om personalens autism-misstanke när de kommer med barn för vaccinering?

3) Hur många autistiska barn ges årligen MPR-vaccin enligt vaccinationsprogrammet och hur många vägras därför att autismen anses utgöra kontraindikation?

Med all sannolikhet kommer SMI ej att svar på dessa frågor. Anledningen är att personalen sällan upptäcker autism före vaccination. Anledningen till detta är inte barnets åldersskillnad veckan före och veckan efter vaccineringen.

SMI: På grundval av våra nuvarande kunskaper har också WHO i princip avskrivit de misstankar som den engelska gruppen har väckt. Föräldrar bör fortsätta att få sina barn vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund - sjukdomar som vi delvis glömt men som kan ge allvarliga men.

SIEMs kommentar. Snabbt övergår SMI till att åberopa auktoriteter och ge auktoritativa råd, och tala om vad "vi" har glömt. Vilka Vi? SMI? Vi är fortfarande många som haft samtliga barnsjukdomar utan några komplikationer alls. Att dessa sjukdomar kan vara ödesdigra för fattiga och undernärda barn med dålig hygien i tredje världen är uppenbart ; men inte ett självklart argument för vaccinering.

SMI: Kan vaccinationer ge diabetes mellitus? Svar: Nej. En amerikansk forskare hävdar att det skulle finnas ett samband. Han bygger sin slutsats på epidemiologiska studier som inte kunnat bekräftas av andra forskare. Det svenska registret över diabetes mellitus hos barn är kanske den bästa källan för att kunna påvisa samband mellan t.ex. vaccination och diabetes. Man har i flera studier kunnat konstatera att det inte funnits någon förändring i antalet barn som insjuknat i diabetes i samband med att vaccinationsprogrammet ändrades, till exempel när BCG-vaccinationen togs bort under 1970-talet, när kikhostevaccinationen avbröts 1979, eller för de barn som fått kikhostevaccin i prövningarna 1986, 1992 och 1993-1994.

SIEMS kommentar: Misstanken handlar om samband mellan vaccinationsprogrammet och diabetes ; inte om en specifik vaccination. 98-99% av svenska barn deltar i vaccinationsprogrammet som omfattar ett tiotal olika vaccinationer. Det finns knappast några ovaccinerade barn att jämföra med ; mer än antroposofernas, se nedan. Därför saknar SMIs argument all relevans, den avser att vilseleda, inte att utreda hur det förhåller sig.

Så här skriver läkaren Jackie Scwartz: " Om ett sjukdomssymtom skall gälla som eventuell biverkan efter en vaccination skall det i allmänhet visa sig senast 12 dagar efter injektionen. Visar sig någonting därefter skall sjukdomsbilden vara mycket allvarlig för att en läkare, vanligtvis efter påtryckning av föräldrarna, skall anmäla fallet. Sällan eller aldrig bedömer man att det finns något samband mellan vaccinationen och symtom som visar sig efter 12 dagar.

Följande exempel är taget ur Läkartidningen och gäller kombinationsvaccination mot mässling, påssjuka och röda hund givet någon gång mellan 1982-1984: "Tre 12-åriga flickor insjuknade i diabetes mellitus (sockersjuka) inom en månad efter vaccinationen; en av dem hade börjat få symtom 2-3 veckor före vaccinationen; ingen har haft svårinställd diabetes". Detta fall rubricerades som "samband med vaccination osannolikt eller ej bedömbart" Källa: http://www.foraldranatet.se/foraldrar/fokus/vaccinera_JS1.asp

SMI: Kan vaccinationer öka risken för allergier? Svar: Nej. Det finns inga paralleller mellan ökningen av allergisjukdomar under de senaste decennierna och användningen av vacciner i det svenska vaccinationsprogrammet. Om enskilda vacciner kan utlösa senare allergi är omdebatterat. Frågan har varit särskilt aktuell för kikhostevaccin som innehåller beståndsdelar som kan stimulera bildningen av antikroppar (IgE) som kopplas till allergi.

I en engelsk studie av amningens effekter på barnets senare hälsa, hävdades att vaccination med kikhostevaccin av helcellstyp kraftigt skulle öka risken för senare astma. Studien var emellertid upplagd på ett sådant sätt att denna risk blev grovt överskattad. I de stora svenska kikhostevaccinprövningarna har vi inte funnit några belägg för någon ökning av allergiska sjukdomar hos barn som fått DTP eller DTPa vaccin. Däremot fanns en viss ökning av allergirisken hos de barn som haft kikhosta. Dessa svenska resultat ger ett gott underlag för att undanröja rädslan för allergier efter vaccination med DTP-vaccin.

Under senaste året har frågan också väckts om det kan finnas samband mellan MPR vaccination och senare allergier utifrån en ännu inte publicerad studie som jämför barn i antroposofiska skolor med barn från andra skolor i Sverige. Problemet i denna studie är att man inte kan sära ut vad just MPR-vaccinationen betyder eftersom barnen i de antroposofiska skolorna lever i en livsmiljö som på flera punkter skiljer sig från jämförelsegruppen. Fortsatta studier behövs, men i dagsläget finns det inte skäl att avråda från MPR-vaccination.

SIEMs kommentar: De avfärdande påståendena här levereras utan något som helst stöd. Uppenbart är att såväl allergier som vaccinationer ökat under de senaste decennierna. Detta beskriver man som att "det finns inga paralleller"! Att frågan om vaccinationer kan utlösa allergi är omdebatterad beror på att seriösa och tillförlitliga studier av detta ej gjorts ; annars skulle debatt vara obehövlig.

OBS att liksom tidigare tillhör höggradig allergi kontraindikationerna vid vaccinering. Vid varje jämförelse kommer alltså de "ovaccinerade" att innehålla ett betydande antal barn med från början riskabel och nedsatt hälsosituation, vilket bidrar till att dölja att eventuella vaccinskador framstår i statistiken.

De antroposofiska barnen avstår också ofta från tex antibiotika och övriga vacciner, och därför är MPR-vaccinationens roll osäker:: Det finns ju inga andra ovaccinerade barn att jämföra med, sen kan man vara trygg och skylla allergiökningen på vad som helst. Kikhostevaccinprövningarnas uppläggning redovisas inte och kan alltså inte kommenteras här.

Man nämner dock inte att kikhostan ökat i Sverige och är nu vanligare, än före kikhostevaccineringens återinförande 1996. Inte heller nämner man de falsarier som iscensattes i samband med detta 1996, med syfte att helt omöjliggöra statistiska jämförelser Se http://www.klokast.se/sNyhet/Jul00.html eller http://www.klokast.se/Nyhet/Jul00.PDF

Vaccinet är därför inget skydd mot kikhosta, och om allergi kan sättas i samband med kikhosta, är vaccinet därför inte oskyldigbevisat för den sakens skull. Misstankar fínns att vaccinet t o m kan framkalla kikhostesymtom. De flesta fall av såväl kikhosta som vaccinskada förblir ändå som regel odiagnosticerade. Hur man då kan göra sådana påståenden som ovan är därför en gåta.

(SMI: Vilka tillsatser finns i vaccinerna? Tabell SIEM: Tabellen utgår och kommenteras ej här )

SMI: Vilka vacciner innehåller kvicksilver - och hur farligt är det om vaccinet innehåller kvicksilver? Svar: Kvicksilverföreningar som mertiolat användes tidigare som konserveringsmedel i flertalet vacciner. Numer används som konserveringsmedel en organisk fenol-förening, fenoxietanol med låg toxicitet som bryts ner och snabbt försvinner ur kroppen. Flera vacciner levereras i engångsförpackningar och innehåller inget konserveringsmedel. Tidigare användning av kvicksilverföreningar i vaccinerna hade inga påvisbara negativa effekter, men allmänna miljöhänsyn har lett till att de kvicksilverhaltiga konserveringsmedlen tagits bort ur vaccinerna.

SIEMs kommentar: Är de allmänna miljöhänsynen alltså gripna ur luften och meningslösa? Var i miljön skulle kvicksilvret ställa till mer skada än i spädbarnskroppar? Hur fastställs fenolföreningens låga toxicitet för barn?

SMI Vilka vacciner innehåller aluminium - och hur farligt är det om vaccinet innehåller aluminium? Svar: Aluminiumföreningar ingår som ett adjuvans i många bakteriella vacciner (se tabellen) för att höja vaccinets förmåga att stimulera kroppens antikroppsbildning. Om aluminiumföreningen togs bort skulle vaccinet förlora mycket av sin effekt. Aluminium tillförs kroppen på många sätt - tex. i dricksvatten och vid matlagning i aluminiumkärl. Den mängd aluminium som tillförs i samband med vaccinationer är försumbar jämfört med den totala exposition för alumniumföreningar som människan utsätts för. Det finns därför f.n. inga skäl att inte använda de nuvarande vaccinerna. På sikt är det dock sannolikt att andra och effektivare adjuvans kan ersätta aluminium.

SIEMs kommentar: Att något förekommer i matsmältningsapparaten ( "tillförs kroppen" ) betyder inte att det är ofarligt i blodbanan. Några gram avföring (eller komjölk) i blodet kan snabbt leda till döden. Bakterier som är fullkomligt ofarliga i tarmkanalen ; t ex kolibakterier ; kan orsaka snabb blodförgiftning och död, om de tillåts komma in i blodet. Låtsas Smittskyddsinstitutet inte ens känna till detta? Tala om oseriös argumentation! Det är fullkomligt oerhört att en statlig myndighet får ägna sig åt så osaklig information.

SMI: Vilka vacciner innehåller formalin (formaldehyd) - och hur farligt är det om vaccinet innehåller formalin? Svar: Formalin används för att inaktivera beståndsdelar i en del vacciner och kan finnas kvar i små mängder i det färdiga vaccinet (se tabellen). Formalin kan ge kontaktallergier. Vi utsätts för formalin på många sätt i det dagliga livet eftersom det i gasform bl.a. frigörs från spånplattor i möbler och byggnadsmaterial och dessutom är en beståndsdel i tobaksrök. Den mängd formalin som tillförs i samband med vaccinationer är försumbar jämfört med den totala exposition som människan utsätts för. Det finns f.n. inga belägg för att formalin utlöser allergiska reaktioner i samband med vaccination.

SIEMs kommentar: Jämför med SMI:s inledning som ; korrekt ; anger att ofarlighet inte kan vetenskapligt bevisas, och att vad man kan visa är att man inte kan påvisa risker. Men man redovisar här inte ett enda försök att påvisa formalinets risker "Det finns f n inga belägg!" är kommentaren. Tillfredställande?. Dessutom kan man undra över vad det är för beståndsdelar i vaccinet som behöver "inaktiveras" och vad som händer om inaktiveringen misslyckats? Återigen jämställer SMI "total exposition" oavsett om man andas in, förtär eller får något insprutat i blodbanan, och bedömer utifrån detta vaccinets bidrag med formaldehyd försumbart.Det verkar som om SMI saknar kunskaper i elementär anatomi.

SIEMS SLUTKOMMENTAR: Enligt SMI är det vanligt att man inom medicinen genomför otillförlitliga undersökningar ; se t ex ovan : "De först rapporterade fynden tolkas som artefakter, dvs. att metoden gett felaktiga resultat". "Han bygger sin slutsats på epidemiologiska studier som inte kunnat bekräftas av andra forskare." "Studien var emellertid upplagd på ett sådant sätt att denna risk blev grovt överskattad."

Därför måste självklart också de studier som SMI anför som stöd för sin uppfattning noggrannt granskas! Avgörande vid granskningen är alltså om MAN verkligen velat visa riskerna vid vaccination, försökt och misslyckats, eller om MAN gör avledande manövrar som ska se ut som en undersökning utan att vara det.

Det blir emellertid då uppenbart att Smittskyddsinstitutet inte är ute efter att klarlägga någon sanning. Man använder oseriös argumentation, demagogi och vilseledande verklighetsbeskrivningar, samt redovisar inga bevis för sina påståenden, trots att det är just bevis som kritikerna efterlyser. Det handlar inte här om kunskapsteoretiska tvivel att "man aldrig kan vara säker" utan vetenskapsmetodiska brister som inte torde accepteras inom någon annan naturvetenskap. De studier som åberopas har en sådan uppläggning att de konsekvent underskattar riskerna för vaccinskada, de slutsatser som dras har inte stöd av redovisade fakta.

Den som fortfarande vill hysa förtroende för myndigheten kan naturligtvis vilja tro att SMI i själva verket har mycket tyngre och mycket bättre bevis för vaccinernas effektivitet och ofarlighet, än dem som redovisas i denna information. Men varför tiger man i så fall med dem? Lever vi i en demokrati eller i en medicinsk Storebrorsdiktatur? Regering och riksdag borde dra in myndighetens informationsanslag tills man lärt sig informera sakligt utan propagandism eller avsiktligt vilseledande påståenden.

Det är därför dags att kräva en offentlig granskning av hela vaccinationsfrågan, där halvsanningar och undanglidningar kan tvingas upp i ljuset. Underteckna därför uppropet "Granska vaccinationerna", ställt till Sveriges Regering! http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html

Svenska Institutet för Ekologisk medicin,
http://www.klokast.se/siem/

Ulf Brånell
siem@klokast.se

Denna artikel finns också färdig för utskrift och kopiering som pdf-fil: http://www.klokast.se/siem/Smivacc.pdf

Se även SIEMs övriga material i vaccinfrågan , t ex

http://www.klokast.se/siem/Vaccinbroschyr.html

http://www.klokast.se/siem/vaccskadebroschyr.html

http://www.klokast.se/siem/Phillips.html

http://www.klokast.se/siem/Vaccber.html

http://www.klokast.se/siem/Massling.html

http://www.klokast.se/siem/Kikhosta.html

samt abonnera på SIEMs Månadsmagasin där vaccinfrågan löpande bevakas: http://www.klokast.se/siem/Maginfo.html

 

 

 

Om

Min profilbild

Naturmedicin - Gammal kunskap i modern tappning

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela