Bota och Lindra humant

Fördelen med genomgången sjukdom!

Publicerad 2011-01-09 18:38:03 i Min Praktik,
Barnsjukdomarna mässling, röda hund och påssjuka är naturliga kriser i barnets utveckling med möjlighet att påverka barnet positivt både på kort och lång sikt. Antroposofiska läkare har därför alltid ifrågasatt en generell vaccinering av alla barn, i synnerhet om den genomförs enligt gängse massvaccinationsprogram. Man föreslår i stället ett individuellt och differentierat tillvägagångssätt både vad gäller typ av och ålder för vaccinering.

Det har aldrig rapporterats några allvarliga komplikationer med restsymtom hos de 10 000-tals barn med mässling som behandlats enligt den antroposofiska medicinen. Läkare har i samband med mässling framför allt noterat framsteg i barnens utveckling.

Liknande erfarenheter gäller de två andra barnsjukdomarna. Mot bakgrund av dessa fakta avråder i allmänhet antroposofiska läkare från vaccinering mot dessa tre sjukdomar, men även här gäller individuellt hänsynstagande och framför allt föräldrarnas synpunkter och val.

Från läkarvetenskapen poängteras endast riskerna med barnsjukdomarna, framför allt för allvarliga neurologiska komplikationer efter hjärninflammation, medan uppgifter om sjukdomarnas positiva betydelse för barnets utveckling i allmänhet saknas. Som en konsekvens av detta betraktelsesätt arbetar Världshälsoorganisationen (WHO) med alla sina medlemsstater på målsättningen att genom massvaccinationsprogram utrota barnsjukdomarna. Först av dessa är mässling som skall vara utrotad senast år 2020.

I framför allt Järnatrakten utanför Södertälje insjuknade under perioden november 1994 till våren 1996 trehundra (300) barn, ungdomar och enstaka vuxna i mässling. Därigenom var det möjligt att för första gången i Sverige undersöka tidigare rapporter om att mässlingen inte ger några allvarliga bestående komplikationer behandlade enligt den antroposofiska medicinen samt att mässlingen vanligtvis innebär en mognadsprocess i barnets utveckling.

Under de snart två år som denna mässlingsrapport bearbetats har allt fler föräldrar runt om i landet börjat ställa frågor om nyttan och meningen med det officiella vaccinationsprogram som erbjuds barn i Sverige. Bakgrunden är bland annat forskning som visar att mässlingsvaccin rymmer en potentiell risk för biverkningar och dessutom kan innebära ökad risk för utveckling av allergi och diabetes mellitus(sockersjuka)hos barn.

Den mässlingsrapport som här presenteras har i en förkortad version skickats till Läkartidningen i hopp om att ge ett diskussionsunderlag för en mer nyanserad debatt om vaccinationsfrågan bland läkare och andra berörda yrkesgrupper. Enligt den referent som tidskriften anlitade fanns det många invändningar mot utformningen av den inskickade artikeln och den ansågs inte kunna revideras för att bli accepterad för publicering.

Referenten, som är infektionsläkare, kommenterar dessutom: "Ett så kraftigt påpekande som att mässlingen skulle vara en för personen gynnsam sjukdom kan jag inte acceptera". En förutsättning för att komma fram till nya insikter, på detta som på alla andra områden, är först och främst att man övervinner egna fördomar och befriar sig från färdiga föreställningar. Det står nu var och en fritt att själv bilda sig en mening om sakinnehållet i denna artikel. Studiens brister tas upp i diskussionsdelen.

Läkarens roll i vaccinationsfrågor borde i första hand vara att ge föräldrar så allsidig information som möjligt om fördelar och nackdelar med sjukdomar respektive vaccination och sedan försäkra sig om att föräldrarna känner sig fria att själva fatta det avgörande beslutet. Läkaren och övrig sjukvårdspersonal bör sedan respektera och stödja det beslut som föräldrarna till sist kommer fram till. Avstår föräldrarna från vaccination bör stödet självklart bestå i medicinsk hjälp och allmänna råd om barnet blir sjukt.

I anslutning till mässlingsrapporten redovisas internationella studier och forskningsresultat. Alla som på något sätt har med vaccinationsfrågor att göra finner förhoppningsvis fruktbara synpunkter att arbeta vidare med - föräldrar, läkare, BVC-sköterskor och politiker.

Jag vill uttala ett stort tack till mina kolleger på Vidarkliniken som varit till värdefull hjälp med råd och moraliskt stöd under hela arbetet. BVC-sköterskan Bis Langseth har bidragit med ovärdelig hjälp i mycket av det praktiska arbetet. Ett stort tack till Sune Nordvall och Jurgen Vater för hjälpen med redigeringsarbetet. Jag vänder mig med speciell stor tacksamhet till alla föräldrar vars beredvilliga insatser över huvud taget gjorde studien möjlig. Jag vill också yttrycka min beundran för ert mod att på ett så självklart sätt, vid barnets sjukbädd, ta konsekvenserna av ett en gång fattat beslut - att inte vaccinera mot mässling i övertygelsen om att detta är det bästa för barnets fortsatta utveckling.

Jag har tacksamt tagit emot ekonomiskt bidrag från
FALK- Föreningen för antroposofisk läkekonst
WELEDA AB
Staffan Gabrielsons Fond
Ett stort tack till Vidarstiftelsen som möjliggjort tryckningen.

Jackie Swartz leg.läk.
Husläkare-Vidarkliniken
Skolläkare
Verksam inom Läkepedagogik, Barn-och Ungdomspsykiatri.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Naturmedicin - Gammal kunskap i modern tappning

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela